Ang pagdating ng islam

Ang makabagong kagamitan na nagpadali sa mga paglalakbay ng mga taga Europa sa pagtutuklas ay nabuo kabilang dito ang astrolyabya at kuwadrante at ang maganda at makabagong mapa.

Ang Quran ay nag lalaman ng eksaktong salita ng Diyos na ipinahayag kay Propheta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.

Marahil dahil ang relihiyon ay hindi nangingibabaw sa pang-araw araw na buhay ng mga bansa sa kanluran ngayon, samantalang ang mga Muslim ay may relihiyon na palagiang nangingibabaw sa isip nila, at walang pag kakahatihati sa pagitan ng hindi sagrado at sa mga sagrado.

Sila ay naniniwala na ang banal na kautusan, Ang Shariah ay nararapat na bigyan ng sobrang pagpapahalaga, kaya ang mga suliranin kaugnay sa relihiyon ay napakahalaga parin. Kasama ng Judaismo, sila ay nag mula sa mga propheta at apo ni Abraham at ng kanilang tatlong propheta ay direktang inapo–apuhan na mula sa kanyang anak, si Muhammad at mula sa pinaka panganay na naunang propheta na sina, Ismael at Moses at Hesus hanggang kay Isaac.

Ang mga mananalasay ay inilalarawan sya bilang kalmado at malalim mag-isip.Si Muhammad ay nakatanggap ng unang rebelasyon mula sa panginoon, sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.Itong paghahatid ng rebelasyon ay nag patuloy ng Dalawampu't Tatlong Taon. Sa simula ng kanyang bigkasin ang mga salita na kanyang narinig mula kay Anghel Gabriel.Ngunit ang huling mensahe ng panginoon sa tao, ay ang pagpapatunay sa walang hanggang mensahe na nagbubuo sa lahat ng nakalipas ay naipahayag kay Propheta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.Simple, sa pamamagitan ng pag sabi na" walang Diyos Maliban Kay Allah (Diyos), at si Muhammad ay ang sugo ni Allah.

Search for ang pagdating ng islam:

ang pagdating ng islam-62ang pagdating ng islam-71ang pagdating ng islam-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng islam”